me@antonova-angelova.info +359 897 914 213

Участие в проекти

Други проекти

 • BG 051РО001 – 4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти. Проект УСПЕХ – клуб „Млад журналист“ (2012 – 2015)
 • Национална програма „С грижа за всеки ученик“: модул „Осигуряване на допълнително обучение на ученици от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им в общообразователната подготовка“
 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - "Занимания по интереси"
 • Проект: Моето училище срещу гнева и насилието (2009)

  EСФ 2007 – 2013 г.; МОН - ОП “Развитие на човешките ресурси” (разработен, нереализиран).
 • Проект: Заедно успяваме (2009)

  EСФ 2007 – 2013 г.; МОН - ОП “Развитие на човешките ресурси” (разработен, нереализиран).
 • Проект: Заедно ръка за ръка (2012)

  EСФ 2007 – 2013 г.; МОН - ОП “Развитие на човешките ресурси” (разработен, нереализиран).